Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2612/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisywania umów i aneksów do umów z beneficjentami „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami.

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 85 ust. 1 i ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1420/62/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisywania umów i aneksów do umów z beneficjentami „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami, zmienionej uchwałą Nr 1444/62/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2007 r., § 2 otrzymuje brzmienie:„§ 2. 1. W czasie nieobecności Marszałka Województwa Mazowieckiego spowodowanej urlopem upoważnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje Piotrowi Szprendałowiczowi - Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego i Radosławowi Rybickiemu - Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. W czasie nieobecności Marszałka Województwa Mazowieckiego, w dniach 17 lipca – 15 sierpnia 2007 r. upoważnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje łącznie: Piotrowi Szprendałowiczowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego i Radosławowi Rybickiemu, Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
3. W czasie nieobecności Marszałka Województwa Mazowieckiego, w dniach 10 - 14 grudnia 2007 r. upoważnienie o którym mowa w § 1, przysługuje łącznie: Waldemarowi Roszkiewiczowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego i Andrzejowi Danilukowi, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Moderniza

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót