Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2613/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację dotacji celowej na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu”.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), § 85 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 158/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Szydłowieckiemu na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu” - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2164/85/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację dotacji celowej na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu”, w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W czasie nieobecności Marszałka Województwa Mazowieckiego, w dniach 10 - 14 grudnia 2007 r. upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje łącznie: Waldemarowi Roszkiewiczowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego i Andrzejowi Danilukowi, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587.

powrót