Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2615/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1, 3 i 4, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. w sprawie realizacji niektórych zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w kwocie 1.561.869,44 zł z przeznaczeniem na realizację powierzonych zadań, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Do podpisania umowy, o której mowa w § 1, upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Stefana Kotlewskiego, Wicemarszałka.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r., w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 – kwota 950.869,44 zł, w dziale 710, rozdziale 71095 § 4300 – kwota 561.000 zł i §4390 – kwota 50.000 zł i pochodzą z dochodów własnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 56 kB , Liczba pobrań: 257, Dokument programu Microsoft Word
powrót