Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2616/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego oświadczenia o współfinansowaniu projektu w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz z § 85 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Stefana Kotlewskiego, Wicemarszałka oraz Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego "Oświadczenia o współfinansowaniu projektu dla Partnerów z krajów członkowskich UE i Norwegii ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu INTERREG IV C (EFRR / Mechanizm Norweski)" (ang. "Co-financing Statement for Partners from EU Member States and Norway applying for INTERREG IV C funding (ERDF /Norwegian funding")), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Dyrektora Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego do przekazania Oświadczenia, o którym mowa w § 1, przedstawicielowi Kraju Związkowego Niemiec Saksonia-Anhalt, pełniącemu w projekcie rolę Partnera Wiodącego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót