Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2617/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 9 Statutu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu – z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1788) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Tracą moc uchwały:
1) Nr 1295/57/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;
2) Nr 1532/66/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót