Uchwały zarządu

2007.12.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2618/98/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy Nr 1/NI.I.III/07 z dnia 7 marca 2007r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1374) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy Nr 1/NI.I.III/D/07 z dnia 7 marca 2007 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do zawarcia Aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 2553/96/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy Nr 1/NI.I.III/D/07 z dnia 7 marca 2007 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 35 kB , Liczba pobrań: 157, Dokument programu Microsoft Word
powrót