Z posiedzeń zarządu

141 posiedzenie zarządu, 12 kwietnia 2016 roku

2016.04.13 11:05 , aktualizacja: 2016.04.22 15:24

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Marcin Molski

12 kwietnia odbyło się 141 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 

Porządek obrad:
 

 1. Przyjęcie protokołu ze 139 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2016 r.,
   
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
   
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce,
   
 4. Informacja w sprawie zmiany zakresu zadania Miasta i Gminy Mrozy w ramach „Samorządowego Programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych ze sprzętem ratowniczo–gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016–2017””,
   
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie projektu Statutu Województwa Mazowieckiego,
   
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ubiegania się przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego wkładu własnego przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
   
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań,
   
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy dotyczącej dofinansowania części zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy oraz części kosztów wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
   
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania skargi Pani B.G. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego,
   
 10. Informacja w sprawie oceny projektów w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) ujętych w Planach inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (Planów działań RIT),
   
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach współpracy na rzecz rozwoju międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa–Gdańsk,
   
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 12 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. numer: KL/MZ/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
   
 13. Informacja dotycząca przebiegu procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie województwa mazowieckiego, w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020,
   
 14. Informacja w sprawie obszaru zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020,
   
 15. Informacja w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 r. sygnatura akt V SA/Wa 3889/15,
   
 16. Informacja w sprawie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013,
   
 17. Informacja w sprawie kontroli projektów w końcowej fazie zamykania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013,
   
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego województwa mazowieckiego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013,
   
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych podczas I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15, Osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020,
   
 20. Informacja w sprawie projektu „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – platforma cyfrowa e-usług”, realizowanego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e-usług,
   
 21. Informacja w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok”,
   
 22. Informacja uzupełniająca do informacji dla Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego na temat: „Potrzeby i problemy specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych i Zespołu Placówek w Dziarnie w związku ze zmianami prawnymi regulującymi zasady ich funkcjonowania”,
   
 23. Informacja w sprawie realizacji projektu „Internet dla Mazowsza”,
   
 24. Informacja w spawie przekazania wniosku o płatność końcową rozliczającego projekt „Internet dla Mazowsza”,
   
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 13 i 14,
   
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania Warunkowej Deklaracji Gotowości do wykonywania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadań agencji płatniczej oraz poddania się przeprowadzanemu audytowi systemu zarządzania i kontroli,
   
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Halinów,
   
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody,
   
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały sejmiku uchylającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo,
   
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej dotyczącej przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej przez powiat otwocki w 2016 roku oraz upoważnienia do podpisania tej umowy,
   
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie działań edukacyjno–przyrodniczych przez gminę Piaseczno w 2016 roku oraz upoważnienia do podpisania tej umowy,
   
 32. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków na wkłady własne dla projektów realizowanych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020,
   
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie w sprawie upoważnienia do reprezentowania województwa mazowieckiego w zakresie realizacji projektu pn.: Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020,
   
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu województwa mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji,
   
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazania dotacji celowych i powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w części, którą dysponuje Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
   
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania w imieniu województwa mazowieckiego umowy dotyczącej przekazania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na realizację zadanie pn.: „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski”,
   
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez VAT),
   
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia ze Spółką Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o współpracy przy realizacji II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu szkolno–szpitalnego w Garwolinie”,
   
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Radę Nadzorczą spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmian do „Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych”,
   
 40. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
   
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie udziałów w spółce Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
   
 42. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.,
   
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie udziałów w spółce Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.,
   
 44. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu,
   
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie udziałów w spółce „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu,
   
 46. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie udziałów w spółce Szpital Mazowiecki w Garwolinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   
 48. Informacja w sprawie propozycji przejęcia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opieki nad terenem byłego niemieckiego obozy zagłady w Treblince,
   
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały sejmiku w sprawie określenia zadań w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.,
   
 50. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rady ds. aktualizacji i monitorowania Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020,
   
 51. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
   
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
   
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
   
 54. Informacja w sprawie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
   
 55. Informacja w sprawie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,
   
 56. Informacja w sprawie Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.,
   
 57. Informacja w sprawie zakupów środków trwałych niezbędnych do wykonywania zadań statutowych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
   
 58. Informacja w sprawie wykonanych w roku 2015 przeglądów obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
   
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Zasad wyboru patrona roku, którego obchody na Mazowszu ogłasza Sejmik Województwa Mazowieckiego,
   
 60. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach na 2016 rok,
   
 61. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na rok 2016 dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego,
   
 62. Informacja w sprawie dofinansowania projektów: „Multi dyscyplinarne wsparcie działalności Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince” oraz „Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozu w Treblince” planowanych do realizacji przez Muzeum Regionalne w Siedlcach w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo Kulturowe – Priorytet 6 – Miejsca Pamięci Narodowej,
   
 63. Informacja w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Światowy zlot młodzieży kurpiowskiej” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,
   
 64. Informacja w sprawie wniosku Dyrektora Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku,
   
 65. Informacja w sprawie przekazania kolekcji sztuki współczesnej znajdującej się w posiadaniu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu,
   
 66. Informacja w sprawie organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Otwarcia Sezonu Turystycznego 2016 podczas XXI edycji Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2016,
   
 67. Informacja w sprawie interpelacji pana Ludwika Rakowskiego – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dotyczącej rozważenia możliwości pozyskania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pałacu Andrzeja Zamoyskiego wraz z założeniem parkowym w Bieżuniu,
   
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Zarządowi Powiatu Płockiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 560 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3759W Szumanie–Bielsk od km 75+795 do km 75+895 w m. Bielsk,
   
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 39+340 do km 39+762 w miejscowości Kobylany – gmina Skaryszew,
   
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Mochowo zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 9+700 do km 9+800 w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 370233W w miejscowości Ligowo – gmina Mochowo,
   
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej nr 2429W Siennica–Mogowo,
   
 72. Informacja w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rok 2016 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016–2039 w zakresie zadań realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
   
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miastu Płock na dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej, z przeznaczeniem pod budowę boiska do piłki ręcznej i siatkowej,
   
 74. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy dzierżawy nr 2/NI.II/N/10 zawartej z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa–Modlin Sp. z o.o. w dniu 18 sierpnia 2010 r.,
   
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. na dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Borowej,
   
 76. Informacja w sprawie możliwości przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego w piętnastu kolejnych latach tj. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2024 r. zawartej ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.,
   
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zablokowania wypłaty 200 mln zł na odszkodowania za dekret Bieruta,
   
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej,
   
 79. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych tych dokumentów,
   
 80. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 2/KP.DU.I/W/16 pomiędzy województwem mazowieckim a powiatem otwockim dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia pt.: „Stolica Kultury Mazowsza”,
   
 81. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 505

powrót