Z posiedzeń zarządu

9. posiedzenie zarządu, 18 grudnia 2018 r.

2018.12.19 09:15

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

We wtorek, 18 grudnia, odbyło się 9. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

Sp. z o.o. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

PGO WM – Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z:
  • 5 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 4 grudnia 2018 r.,
  • 8 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 12 grudnia 2018 r. (w trybie obiegowym),
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018–2038.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2038.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ds. Technicznych.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce podczas jego nieobecności.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.
 11. Informacja w sprawie autopoprawki do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
 15. Informacja w sprawie inicjatywy Gminy Miasta Radom i Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczącej utworzenia dla osób niepełnosprawnych „Domu Życia” w Radomiu.
 16. Informacja w sprawie:
  1. wdrożenia rekomendacji Instytucji Audytowej i ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego weryfikacji odpisów amortyzacyjnych oraz kwalifikowalności podatku VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WM 2014–2020,
  2. próby delegowania przez Krajową Administrację Skarbową kompetencji dotyczących weryfikacji odpisów amortyzacyjnych oraz pogłębienia analizy kwalifikowalności podatku VAT w projektach beneficjentów RPO WM 2014–2020.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [Działanie 1.2].
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji.
 21. Informacji w sprawie analizy wskaźników dotyczących potencjału społeczno - ekonomicznego województwa mazowieckiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego opracowanej zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.
 22. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zakresu rzeczowego oraz ustalenie nowego okresu realizacji projektu Powiatu Makowskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo od km 10+946 do km 17+060, odcinek o długości 6,114 km”, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”.
 23. Informacja w sprawie akceptacji propozycji kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
 24. Informacja w sprawie konsekwencji dla przebiegu konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 wynikających z uchylenia z dniem 1 października br. ustaw o zasadach finansowania nauki.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 26. Informacja w sprawie kwot pozostających w rozliczeniu krajowym i unijnym w ramach RPO WM 2014–2020.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.03-14-b072/18 pt.: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.3 „Programy stypendialne” RPO WM 2014–2020.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.02-14-b073/18 pt.: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.2 „Programy stypendialne” RPO WM 2014–2020.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 30. Informacja w sprawie wydłużenia terminu złożenia załączników do umowy o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach konkursu nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-065/17, Działanie 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 31. Informacja w sprawie  wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMA.05.01.00-14-4009/15 pn. „System ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” realizowanego w ramach konkursu nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-001/15 Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 32. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektów realizowanych w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-015/16.
 33. Informacja wydłużenia terminu realizacji projektów z Działania 3.3 RPO WM 2014–2020 w ramach konkursu  RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16 i konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w Warszawie Sp. z o.o. pełnomocnictwa do wykonania usługi administrowania Warstwą regionalną systemu wdrożonego w ramach projektu pod nazwą „E-zdrowie dla Mazowsza”.
 35. Informacja w sprawie wyłonienia laureatów II edycji konkursu pn.: „Samorządowy lider cyfryzacji”.
 36. Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.
 37. Informacja w sprawie projektu „Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.
 38. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regionalnych Programów Zdrowotnych pn.: „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego” oraz „Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2017–2019”.
 39. Informacja w sprawie projektu „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego”.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego”.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie części zadań związanych z obsługą projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli części zadań związanych z obsługą projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.
 43. Informacja w sprawie uzyskanej opinii Ministra Środowiska do projektu PGO WM 2024 i dalszego toku postępowania z projektem.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na organizację XII edycji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018” oraz zatwierdzenia regulaminu tego konkursu.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru przeprowadzonego od 4 września 2018 r. do 17 października 2018 r.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania likwidatora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
 48. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 49. Informacja w sprawie odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 50. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu kuchennego w budynku przy ul. Andriollego 90 w Otwocku.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na wynajęcie części nieruchomości.
 54. Informacja w sprawie propozycji ewentualnego nabycia nieruchomości położonych w Bieżuniu, na potrzeby Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 55. Informacja w sprawie podjęcia działań w sprawie oferty sprzedaży kompleksu parkowo – pałacowego w Bieżuniu.
 56. Informacja w sprawie wniosku Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. o przyznanie rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w 2019 r.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Fundacji Instytut Lecha Wałęsy.
 59. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 60. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej w 2018 r. Fundacji „Kultura Nie Boli” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 61. Informacja w sprawie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
 62. Informacja w sprawie zrealizowania III edycji Amatorskiego Konkursu Filmowego „Dorastamy Niepodlegli” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawską Szkołę Filmową w Warszawie oraz Fundację Okiem Kamery.
 63. Informacja w sprawie wniosku Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 64. Informacja w sprawie odstąpienia od wniesienia apelacji od wyroków Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie o ukaranie za nieterminowe złożenie sprawozdań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 65. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 267

powrót