Z posiedzeń zarządu

11. posiedzenie zarządu, 27 grudnia 2018 r.

2018.12.28 11:30 , aktualizacja: 2018.12.28 11:38

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W czwartek, 27 grudnia, odbyło się 11. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołów z:
  1. 7 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 11 grudnia 2018 roku.
  2. 9 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 18 grudnia 2018 roku.
  3. 10 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 20 grudnia 2018 roku (w trybie obiegowym).

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie ds. Administracyjnych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Zastępcy Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie ds. programowych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.

 

 1. Informacja w sprawie zmian na stanowiskach kierowniczych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.

 

 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny zakup towaru objętego zakupami środków trwałych realizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944)”.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 1. Informacja w sprawie wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok.

 

 1. Informacja w sprawie korekty planu działalności i planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2018 oraz planu działalności i planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2019.

 

 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektu naukowo-badawczego, pn.: „Wpływ stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na występowanie dolegliwości górnych dróg oddechowych u dzieci w wieku 3–12 lat”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu pt.: „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno- kulturalnych w roku 2019.

 

 1. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie na 2019 roku.

 

 1. Informacja w sprawie rozdysponowania przez Warszawską Operę Kameralną środków przyznanych w ramach dotacji podmiotowej.

 

 1. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Myszyńca na zadanie „41 Miodobranie Kurpiowskie”.

 

 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków na współfinansowanie projektu: Premiera „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Janusza Wiśniewskiego, planowanego do realizacji przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017–2022.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Opłat Środowiskowych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.

 

 1. Informacja w sprawie udzielenia Gminie Lelis dotacji przyznanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

 

 1. Informacja w sprawie sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.

 

 1. Informacja w sprawie analizy etatów w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz jednorazowego zwiększenia limitu wynagrodzeń w 2018 roku.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2018 r., na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.

 

 1. Informacja uzupełniająca w sprawie określenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego założeń współpracy finansowej w 2019 r. pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę planu finansowego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w 2019 roku.

 

 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na opracowanie i złożenie wniosku oraz przystąpienie przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej do ogłoszonego w ramach Programu Osłonowego otwartego konkursu pt. „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

 1. Informacja dotycząca wniosku Stowarzyszenia Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki” z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Porozumienia nr 10/22/2016 dotyczącego zobowiązań Stowarzyszenia Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki” z siedzibą w Warszawie, wynikających z umowy nr 181/2005 z 10 czerwca 2005 r. z późniejszymi aneksami, zawartego w dniu 8 marca 2016 roku

 

 1. Informacja w sprawie inicjatywy Gminy Miasta Radom i Samorządu Województwa Mazowieckiego – utworzenia dla osób niepełnosprawnych „Domu Życia” w Radomiu.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do występowania do Ministerstwa Cyfryzacji o udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów.

 

 1. Informacja w sprawie rozliczenia pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa przez Gminę Warka na realizację wspólnego przedsięwzięcia wykonanego w ciągu drogi 731.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, na zawarcie kolejnej umowy najmu.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Chmielnej 33.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącej zorganizowania i dotowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 9 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisania potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o przelewie praw z Umowy Rocznej na rok 2019 w ramach Umowy Wsparcia dotyczącej projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

 

 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

 

 1. Informacja w sprawie wniosku spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.

 

 1. Informacja w sprawie wniosków Zarządu spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
 2. Informacja w sprawie wniosku spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.

 

 1. Informacja w sprawie analizy ryzyka realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do wydawania upoważnień do podejmowania wszelkich czynności związanych z weryfikacją wydatków ponoszonych przez Instytucje wykonujące czynności zastrzeżone dla beneficjenta Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie akceptacji projektów kryteriów wyboru operacji finansowych dla naboru w ramach Poddziałania 9.2.2 RPO WM 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

 

 1. Informacja dotycząca wniosku firmy Blue Dot Solutions Sp. z o.o. o zmniejszenie wysokości kary umownej nałożonej w związku z realizacją usługi kompleksowej organizacji trzech warsztatów w zakresie wzmocnienia kompetencji członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji działających na rzecz rozwoju sektora kosmicznego w województwie mazowieckim.

 

 1. Informacja w sprawie analizy ryzyka w ramach sprawowanej kontroli zarządczej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym uchwałą nr 1794/388/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018 r. (za okres: 01.11.2018 r. – 30.11.2018 r.).

 

 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie załączników do umowy o dofinansowanie dla projektu zatwierdzonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminów złożenia prawomocnych pozwoleń na budowę oraz terminów realizacji dla projektów realizowanych przez Beneficjentów: Miasto stołeczne Warszawa i Miasto Piastów w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16, Poddziałania 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT RPO WM 2014–2020.

 

 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 214

powrót