Z posiedzeń zarządu

13. posiedzenie zarządu, 2 stycznia 2019 r.

2019.01.03 09:45 , aktualizacja: 2019.01.03 09:55

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

2 stycznia odbyło się 13 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa

P+R – park&ride

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

WOF – warszawski obszar funkcjonalny

ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne

 

 

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Wsparcia Rodziny i Analiz Społecznych,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie ds. Administracji i Produkcji,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ds. Technicznych,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego” oraz „Regulaminu kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa”,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia szczegółowego trybu wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2019,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku,
 1. Informacja w sprawie zgłoszenia udziału Geodety Województwa, Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii do Grupy roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain,
 1. Informacja w sprawie realizacji zadań związanych z przebudowami sieci „Internet dla Mazowsza” (IDM),
 1. Informacja w sprawie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e‑administracji i geoinformacji”,
 1. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2019,
 1. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych, w latach 2019 – 2022, w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2019,
 1. Informacja w sprawie podjęcia działań w sprawie oferty sprzedaży kompleksu parkowo – pałacowego w Bieżuniu,
 1. Informacja w sprawie zamykania RPO WM 2007 – 2013,
 1. Informacja w sprawie akceptacji projektu zmiany kryteriów wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach: Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,
 1. Informacja w sprawie akceptacji projektu kryteriów wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach: Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,
 1. Informacja w sprawie weryfikacji odpisów amortyzacyjnych oraz kwalifikowalności podatku VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WM 2014 – 2020,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-069/17, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 1. Informacja w sprawie przedłużenia terminu naboru projektów do konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 z Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typu projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na złożenie prawomocnych pozwoleń na budowę dla projektów realizowanych przez Gminę Zatory i Gminę Stara Kornica oraz wydłużenia terminu realizacji projektu Gminy Stara Kornica w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-IP.01-14-046/17 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu złożenia załączników dla umowy o dofinansowanie w ramach projektu Miasta Ząbki „Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF” – Poddziałanie 4.3.2 - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO WM 2014 – 2020,
 1. Informacja w sprawie przedłużenia terminu naboru projektów do konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18 z działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
 1. Informacja w sprawie wprowadzenia do umowy o dofinansowanie zapisów w § 4 dla projektu realizowanego przez Gminę Szydłowiec w ramach Działania 6.2 RPO WM 2014 – 2020,
 1. Informacja w sprawie rozdysponowania przez Warszawską Operę Kameralną środków przyznanych w ramach dotacji podmiotowej,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Miastem Radom dotyczącego współorganizacji projektu „Stolica Kultury Mazowsza 2019”,
 1. Informacja w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym,
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej utrzymania aplikacji na urządzenia mobilne „Play Mazovia!”,
 1. Informacja w sprawie zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i remontów planowanych do ujęcia w budżecie na rok 2019 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2038,
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 237

powrót