Z posiedzeń zarządu

45. posiedzenie zarządu, 14 maja 2019 r.

2019.05.15 10:25 , aktualizacja: 2019.05.15 10:33

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Dnia 14 maja 2019 roku odbyło się 45 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z 43 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 30 kwietnia 2019 roku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad przyznawania wsparcia finansowego podmiotom leczniczym, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie trudnej sytuacji finansowej w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, wynikającej z ustawowego wprowadzenia wzrostu kosztów pracy obciążających bezpośrednio pracodawców.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.
 1. Informacja dotycząca wprowadzenia przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. monitoringu w miejscu pracy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w latach 2019 – 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę 2019 – 2038.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków na współfinansowanie projektu
  pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” realizowanego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 1. Informacja w sprawie wniosków podmiotów leczniczych o udzielenie pożyczki.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.
 1. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania ul. Arkuszowej i ul. Estrady na terenie Gminy Izabelin,
 1. Informacja w sprawie przesunięcia środków w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 - 2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2019.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej 49 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na zawarcie aneksu do umowy w przedmiotowej sprawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia Muzeum Azji i Pacyfiku bonifikaty od opłaty rocznej za 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Solec 24 A i B.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Narutowicza 80.
 1. Informacja w sprawie wniosku Zarządu Powiatu Kozienickiego o zbycie nieruchomości Województwa Mazowieckiego położonej w Aleksandrówce gm. Kozienice.
 1. Informacja w sprawie nieruchomości położonych w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego.
 1. Informacja w sprawie wniosku Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” o wyrażenie zgody na kursowanie komercyjnego pociągu „Słoneczny”.
 1. Informacja w sprawie aktualizacji wykazu linii kolejowych przewidzianych do modernizacji/rewitalizacji w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w perspektywie 2021 – 2027.
 1. Informacja dotycząca kosztów poniesionych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” z tytułu prowadzenia parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w 2018 r.
 1. Informacja w sprawie kontroli ex-ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Regionalnej w Ostrołęce oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
 1. Informacja dotycząca prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku o wyrażenie zgody na zwiększenie wymiaru zatrudnienia pracowników obsługi kuchni.
 1. Informacja w sprawie realizacji Harmonogramu działań zmierzających do pozyskania nieruchomości przeznaczonej na siedzibę władz Województwa Mazowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.
 1. Informacja w sprawie zaprzestania działalności kinowej przez Meteora Films Sp. z o.o. oraz podjętych działaniach przez CA Mazovia Sp. z o.o. w celu zapewnienia działalności kinowej przez nowego operatora.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Adamowie w 2019 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego
  w 2019 r., na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.
 1. Informacja dotycząca konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego - XI edycja pn.: Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla Ziemi coś dobrego.
 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie załączników do umowy dla projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 RPO WM na lata 2014-2020, typ projektów „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych”.
 1. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMA.06.01.00-14-9941/17 pt. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego” realizowanego w ramach konkursu nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-065/17 Oś Priorytetowa VI „Jakość życia”, Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 1. Informacja w sprawie stanu wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014 – 2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 5/2019/RF-I-SE.433.5.4.2018.AD z dnia 28 lutego 2019 r.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu Powiatu Ostrołęckiego pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło – Łyse - Łączki na terenie gminy Łyse, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu”.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Osówka – Lubowidz”, realizowanego przez Powiat Żuromiński w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”,
 1. Informacja w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w 2018 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą – Miasto Płock dotyczącego uregulowania zasad współdziałania przy organizacji „Pikniku Rodzinnego” wraz z konkursem matematyczno-ekologicznym „Matematykę znam i o środowisko dbam” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku
 1. Informację w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania dwóch członków Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum II kadencji.
 1. Informacja w sprawie oceny pracy Zarządcy Warszawskiej Opery Kameralnej za rok 2018.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków na dotacje celowe projektów „Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje” oraz „Zaprzyjaźnij się ze sztuką”.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do Kapituły III edycji Konkursu o indywidualną Nagrodę Marszałka „Innowacyjny Menedżer Kultury”.
 1. Informacja w sprawie współpracy przy realizacji obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.
 1. Informacja w sprawie Stacji Muzeum.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019.
 1. Informacja w sprawie współpracy Warszawskiej Opery Kameralnej z Fundacją „A kogo”.
 1. Informacja w sprawie przedstawienia sprawozdania z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie składu osobowego Komisji do spraw Nagrody Twórczej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 – 1944).
 1. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 1. Informacja w sprawie zaangażowania Banku Światowego w realizację projektu pozakonkursowego „Optymalizacja wykorzystania Instrumentów Finansowych oraz tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i mechanizmów ich dystrybucji w województwie mazowieckim”.
 1. Informacja w sprawie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 2. Spotkanie dotyczące funkcjonowania Mazowieckiego Parku Naukowo –Technologicznego – Parku Spółdzielczego w Płońsku.
 1. Sprawy różne.

 

Liczba wyświetleń: 288

powrót