Z posiedzeń zarządu

46. posiedzenie zarządu, 20 maja 2019 r.

2019.05.21 10:40

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W poniedziałek, 20 maja, odbyło się 46. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

Zasilacz UPS (z ang. uninterruptible power supply – niezakłócone zasilanie energią) – zasilacz awaryjny,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

S.A. – Spółka akcyjna,

MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.,

Sp. z o.o. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z 44 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 7 maja 2019 r.

 

 1. Informacja dotycząca wyników konkursów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek w Gołotczyźnie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ds. Lecznictwa.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego „Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

 

 1. Informacja w sprawie uzgodnienia projektu statutu Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”.

 

 1. Informacja w sprawie zakupu zasilaczy awaryjnych (UPS) do serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 1. Informacja w sprawie zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2019”, zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019” – dot. remontu budynków będących w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupu środków ochrony indywidualnej dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie kontroli w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska dotyczącego skargi z dnia 8 kwietnia 2019 r. na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu dla Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2038.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

 

 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji nagrań muzyki tradycyjnej w ramach Mazowieckiego Szlaku Tradycji.

 

 1. Informacja w sprawie współorganizacji obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 

 1. Informacja w sprawie poparcia wniosków trzech instytucji kultury o umieszczeniu ich w wykazie wydawnictw publikujących monografie naukowe.

 

 1. Informacja w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do składu Komisji Konkursowej 9. edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.

 

 1. Informacja w sprawie zgłoszenia Marszałka Adama Struzika do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

 

 1. Informacja w sprawie zasad postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do etapu wojewódzkiego dwudziestej trzeciej edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności” oraz przyjęcia jej regulaminu.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Puszcza Mariańska destruktu asfaltowego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Stupsk destruktu asfaltowego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Grudusk destruktu asfaltowego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Latowicz destruktu asfaltowego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Wierzbica destruktu asfaltowego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Powiatowi Płockiemu destruktu asfaltowego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towarów i usług) w zakresie działania Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019–2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.

 

 1. Informacja w sprawie zwrotu części dotacji wydatkowanej po terminie przez Fundację Strefa Pociech w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pt.: „Powrót”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zadanie: „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2019–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

 

 1. 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Stacji Muzeum.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM Skyra” w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Naprawa aparatu RTG z ramieniem C” w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

 

 1. Informacja dotycząca organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.

 

 1. Informacja w sprawie podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

 

 1. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2019.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy Ramowej nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 1 do Umowy Rocznej nr 4/UMWM/01/2019/NI/IT-I/D/KM z dnia 30 stycznia 2019 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego.

 

 1. Informacja w sprawie możliwości nabycia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego praw do nieruchomości położonej w Pionkach.

 

 1. Informacja w sprawie możliwości wydłużenia układu torowego WKD od obecnej stacji końcowej do stacji Warszawa Śródmieście.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów, związanych z ubieganiem się o dofinansowanie i realizacją projektu Smart SMEs for Industry 4.0 w ramach programu Interreg Europa.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 7/2019/RF-I-SE.433.5.5.2018.AD z dnia 19 marca 2019 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umów o współpracy przy realizacji II edycji Konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”.

 

 1. Informacja w sprawie zmiany terminu ogłoszenia naboru konkursowego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu typ projektów: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej.

 

 1. Informacja w sprawie akceptacji projektu kryteriów wyboru projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach: Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

 

 1. Informacja w sprawie aktualizacji propozycji zaangażowania środków budżetu państwa na projekty EFRR inne niż projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Informacja w sprawie projektu linii demarkacyjnej dla programów finansowanych w ramach Polityki Spójności na lata 2021–2027.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym uchwałą nr 248/27/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r. (za okres: 01.04.2019 r.–30.04.2019 r.).

 

 

 1. Informacja w sprawie stanu realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL.

 

 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji dla projektu realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w ramach konkursu nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17, Oś priorytetowa VI „Jakość życia”, Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie załączników do umowy o dofinansowanie dla projektu Gminy Góra Kalwaria zatwierdzonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie projektu nr RPMA.01.02.00-14-a893/18 „Stworzenie mobilnego serwera przystosowanego do pracy w trudnych warunkach”, nr konkursu RPMA.01.02.00-IP-01.14-075/18.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Raportu o stanie Województwa Mazowieckiego za rok 2018.

 

 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 297

powrót