Z posiedzeń zarządu

48. posiedzenie zarządu, 28 maja 2019 r.

2019.05.29 12:30 , aktualizacja: 2019.05.29 12:37

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

We wtorek, 28 maja, odbyło się 48. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Użyte skróty:

B+R – badania i rozwój,

DPS – dom pomocy społecznej,

OSI – obszary strategicznej interwencji,

OSP – ochotnicza straż pożarna,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

UP – umowa partnerstwa,

ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne,

 

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019.
 3. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez OSP Szydłowo lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Garlinie.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 29 kwietnia 2019 r. na Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2019 rok.
 7. Informacja dot. utworzenia Zespołu ds. opracowania kierunków rozwoju oraz produktów finansowych Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego.
 8. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację  w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 10. Informacja w sprawie realizacji projektu „Internet dla Mazowsza” (IDM).
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego  Krajobrazu.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.
 13. Informacja w sprawie wyników rocznej oceny jakości powietrza za 2018 rok oraz określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej od uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim.
 16. Informacja w sprawie realizacji przez Fundację PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pod tytułem „Razem – działania wspierające osoby starsze i rodziny w chorobach otępiennych”.
 17. Informacja w sprawie realizacji przez Fundację PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pod tytułem „Oparcie w samodzielności”.
 18. Informacja w sprawie realizacji przez Fundację Strefa Pociech zadania publicznego pt.: „Bezpieczny Dom”.
 19. Informacja w sprawie realizacji przez Fundację Strefa Pociech zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pt.: „Powrót”.
 20. Informacja w sprawie realizacji I etapu zadania pn.: „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”.
 21. Informacja w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli”.
 22. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w treści „Regionalnego programu zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa Mazowieckiego”.
 23. Informacja w sprawie podstawy odrzucenia wniosku Powiatu Siedleckiego „Dożynki Powiatu Siedleckiego 2019” w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno - kulturalnych w roku 2019.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Bibliotece Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umów pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 27. Informacja w sprawie przyznania dotacji celowej na zadanie pn.: „Remont teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie”.
 28. Informacja w sprawie współfinansowania projektu pn.: „Dni Pamięci Pawiaka 2019” realizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 29. Informacja w sprawie dotacji podmiotowej dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu na 2019 rok.
 30. Informacja w sprawie przedstawienia sprawozdania z posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane.
 32. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości położonej przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń położonych w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 69 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 35. Informacja w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie części nieruchomości położonej w Ostrołęce, przy ul. Jana Pawła II 120A.
 37. Informacja w sprawie zaktualizowania planu wydatków inwestycyjnych na 2019 r. Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 38. Informacja w sprawie nabycia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego praw do nieruchomości położonej w Pionkach.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu nr CE1307 „YOUMOBIL” - „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks” (Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego) w ramach Programu Interreg Central Europe 2014– 2020.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. na rzecz realizacji projektu nr CE1307 YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego” w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020.
 41. Informacja w sprawie wniosku Burmistrza Gminy Brwinów dot. działki położonej w Otrębusach.
 42. Informacja w sprawie rocznego rozliczenia rekompensaty przyznanej w 2018 roku spółce Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9.
 44. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu obsadę stanowisk dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 45. Informacja w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pełniącej obowiązki dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 47. Informacja w sprawie: zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do ujęcia w budżecie na rok 2019 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2038 oraz wniosków wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych dot. zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie województwa.
 48. Informacja w sprawie podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie pokrycia straty netto Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie pokrycia straty netto Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
 53. Informacja dotycząca organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 54. Informacja dotycząca zabezpieczenia, ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, wkładu własnego przy realizacji przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza projektu pn.: „Zakup prac Wojciecha Weissa z około roku 1900, powstałych z inspiracji pracami Stanisława Przybyszewskiego”.
 55. Informacja w sprawie projektu „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa Modlin oraz budowa stacji kolejowej Port Lotniczy Warszawa/Modlin”.
 56. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
 57. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
 74. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Instytutu Papieża Jana Pawła II.
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Mazowieckiego Instytutu Kultury.
 76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
 77. Informacja nt. przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w latach 2019–2020.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019–2021.
 79. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki opadami dla województwa mazowieckiego 2024.
 80. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa - Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie przygotowania wspólnej publikacji okolicznościowej dotyczącej zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych na Mazowszu.
 81. Informacja dotycząca wyrażenia poparcia dla projektu SUCCESS ROAD w ramach programu Interreg Europa.
 82. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 1 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”.
 83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2019–2023 dla kategorii interwencji nr 122 Ewaluacja i badania, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 84. Informacja w sprawie akceptacji propozycji kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 (10i) - Edukacja ogólna w ramach ZIT.
 85. Informacja w sprawie akceptacji projektów kryteriów wyboru operacji finansowych dla naboru w ramach Poddziałania 9.2.2 RPO WM 2014–2020.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
 87. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 88. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 89. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-082/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 90. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 91. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.2 „Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych” RPO WM 2014–2020.
 92. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT RPO WM 2014–2020.
 93. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie załączników do umowy dla projektów Gminy Nadarzyn, skierowanych do dofinansowania w ramach konkursów nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17 i nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17 RPO WM 2014–2020.
 94. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMA.03.03.00.14-7869/17, realizowanego w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16.
 95. Informacja w sprawie projektu RPMA.01.05.00-14-113/14 pt.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TS Media poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług” realizowanego przez Beneficjenta - TS MEDIA Sp. z o.o.
 96. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu „Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T” złożonego w ramach konkursu RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16, Oś Priorytetowa VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działania 7.1 – Infrastruktura drogowa, Typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunku zapisane w UP.
 97. Przyjęcie protokołów: 45 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 14 maja 2019 r., 46 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 20 maja 2019 r., 47 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 maja 2019 r. (w trybie obiegowym).
 98. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 343

powrót