Z posiedzeń zarządu

50. posiedzenie zarządu, 6 czerwca 2019 r.

2019.06.06 15:15 , aktualizacja: 2019.06.06 15:20

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W czwartek, 6 czerwca, odbyło się 50 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Wykaz skrótów:

S.A. – Spółka akcyjna,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

Sp. z o.o. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ZWM – Zarząd Województwa Mazowieckiego,

PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z 49 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 30 maja 2019 r.
 2. Informacja w sprawie nabycia praw do nieruchomości położonej w Pionkach.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin - Zdrój S.A. w Konstancinie - Jeziornie.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie cofnięcia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ds. Lecznictwa.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ds. Lecznictwa.
 7. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku.
 9. Informacja w sprawie dodatkowego zatrudnienia dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi na Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2019 r., uzupełnionej w dniach 5 i 19 maja 2019 r.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019.
 14. Informacja w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od wnoszenia skargi kasacyjnej od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz nadania statutu Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie sposobu pokrycia straty netto Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
 17. Informacja w sprawie przebudowy sieci „Internet dla Mazowsza” (IDM) w zakresie nadbudowy studni teletechnicznej na kablu światłowodowym w miejscowości Bielany pow. Sokołowski.
 18. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na incydentalne sfinansowanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wydatku wynikającego z umowy z firmą Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
 19. Informacja w sprawie zawarcia z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. umowy na wykonanie przez ARM S.A. zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim związanych z realizacją Projektu pn.: „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”.
 20. Informacja dot. propozycji zawarcia ugody w sprawie z wniosku w przedmiocie zwrotu zatrzymanego wadium w wysokości 44.000 zł.
 21. Informacja w sprawie umowy na utrzymanie aplikacji „Play Mazovia!” na urządzenia mobilne.
 22. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 23. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 24. Informacja w sprawie możliwości pozyskania siedziby ba zapewnienie działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 25. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na 2019 r. dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 26. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Stacji Muzeum na rok 2019.
 27. Informacja w sprawie przyznania dotacji celowej na zadanie pn.: „Remont urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w Muzeum Azji i Pacyfiku”.
 28. Informacja w sprawie przyznania dotacji celowej dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na zadanie : „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz drukarek specjalistycznych”.
 29. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków na działalność bieżącą Muzeum Regionalnego w Siedlcach w związku z organizacją koncertów w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału VII Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu stanowiska Sejmiku w sprawie trudnej sytuacji finansowej w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, wynikającej z ustawowego wprowadzenia wzrostu kosztów pracy obciążających bezpośrednio pracodawców.
 33. Informacja w sprawie zwrotu części dotacji wydatkowanej po terminie przez Fundację PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pod tytułem „Razem – działania wspierające osoby starsze i rodziny w chorobach otępiennych”.
 34. Informacja w sprawie zwrotu części dotacji wydatkowanej po terminie przez Fundację PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pod tytułem „Oparcie w samodzielności”.
 35. Informacja w sprawie zwrotu części dotacji wydatkowanej po terminie przez Fundację Strefa Pociech w ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Bezpieczny Dom”.
 36. Informacja w sprawie zwrotu części dotacji wydatkowanej po terminie przez Fundację Strefa Pociech w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pt.: „Powrót”.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Warszawskiej Opery Kameralnej.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941 – 1944).
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM – MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 57. Informacja dotycząca organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 58. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Spółka z o.o.
 60. Informacja uzupełniająca w sprawie: zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do ujęcia w budżecie na rok 2019 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2038 oraz wniosków wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych dot. zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie województwa.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w ramach projektu pozakonkursowego – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towarów i usług) w zakresie działania Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 65. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. realizowanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego oraz udzielenia dotacji celowej.
 68. Informacja dotycząca Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Pułtusku.
 69. Informacja w sprawie realizacji zadań przez placówki doskonalenia nauczycieli.
 70. Informacja z przebiegu prac komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno – informacyjno - edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno - informacyjno - edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.
 72. Informacja w sprawie podsumowania wyników oraz wyłonienia zwycięzców XV edycji „Konkursu - zbiórka surowców wtórnych” zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego.
 73. Informacja w sprawie monitoringu za I kwartał 2019 r. wdrażania zapisów Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
 74. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projekcie, w tym wydłużenie terminu realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec - Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0 + 000 do km 5 + 600”, realizowanego przez Powiat Węgrowski w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu”.
 75. Informacja w sprawie realizacji przez Powiat Kozienicki – beneficjenta „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół - Brzoza, odcinek Wola Chodkowska - Brzoza, dł. 6120 mb.
 76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 5 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą.
 77. Informacja dotycząca wysokości wolnych środków w ramach Działania 4.2 w związku z Uchwałą ZWM nr 743/48/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 79. Informacja w sprawie kosztów postępowania egzekucyjnego, którymi została obciążona Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
 80. Informacja w sprawie zmiany terminu zakończenia naboru projektów do konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 81. Informacja w sprawie wydłużenia terminu złożenia załączników do umowy o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-012/16 - Działanie 5.3 - Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 82. Informacja uzupełniająca w sprawie stanu realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL z dnia 7 maja 2019 r. (przedstawionej na posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 r.).
 83. Informacja w sprawie stanu windykacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 84. Informacja w sprawie zmiany formuły „zaprojektuj i wybuduj” na formułę „projektuj” i „buduj” dla projektu Miasta Żyrardów, skierowanego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17 RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.
 85. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Dzierzgowo drewna.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Zawidz destruktu asfaltowego.
 87. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Rościszewo destruktu asfaltowego.
 88. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Powiatowi Sierpeckiemu destruktu asfaltowego.
 89. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego.
 90. Informacja w sprawie przejęcia zarządzania odcinkiem drogi powiatowej tj. dawnej drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 37+600 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą) do km 38+435 (skrzyżowanie dawnej drogi wojewódzkiej nr 747 z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747).
 91. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do podpisania porozumienia z Zarządem Powiatu Lipskiego w zakresie przejęcia w zarządzanie drogi powiatowej odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 747.
 92. Informacja w sprawie wniosku Drewnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Empatia” w sprawie użyczenia lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Rychlińskiego 1B w Ząbkach.
 93. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rychlińskiego 1B w Ząbkach.
 94. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dotyczącego użyczenia parteru Pawilonu Przewlekle Chorych zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Henryka Sienkiewicza 56.
 95. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu do porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko – Pomorskim dotyczącego zorganizowania i dotowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.
 96. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 97. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim i Gminą Przytyk dotyczącego odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę gminną.
 98. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 11.
 99. Informacja w sprawie wniosku Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce o użyczenie bądź przekazanie na własność nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce.
 100. Informacja w sprawie zabytkowych willi w Konstancinie – Jeziornie położonych na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
 101. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 5/NI.II/N/12 o użyczenie nieruchomości, zawartej w dniu 17 października 2012 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.
 102. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie.
 103. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Kolegialnej 21 w Płocku.
 104. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Mławie w rejonie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 105. Informacja w sprawie petycji mieszkańców Dziecinowa i okolicznych miejscowości dotyczącej budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Dziecinów przy drodze wojewódzkiej nr 801.
 106. Informacja w sprawie wniosku PGE Dystrybucja S.A. o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim,
 107. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w zakresie realizacji i upowszechniania wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
 108. Informacja w sprawie podsumowania naboru do „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” oraz prośby Gminy Młodzieszyn o pomoc finansową złożoną przez gminę w trakcie naboru do „MIAS MAZOWSZE 2019”.
 109. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 296

powrót