Z posiedzeń zarządu

52. posiedzenie zarządu, 10-11 czerwca 2019 r.

2019.06.11 15:00 , aktualizacja: 2019.06.12 10:59

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W dniach 10 – 11 czerwca 2019 roku odbyło się 52 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Informacja w sprawie możliwości pozyskania siedziby na zapewnienie działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego na plener malarski.
 1. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków na działalność bieżącą Muzeum Mazowieckiego w Płocku w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia oraz zakupem sprzętu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego współorganizacji IV edycji konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie”.
 1. Informacja w sprawie wskazania podstaw prawnych do wypowiedzenia Umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Mazowieckim Instytutem Kultury a spółką Projekt Kino sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok,
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2019 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie sposobu pokrycia straty netto Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie realizacji projektu pn.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I” realizowanego przez Muzeum Mazowieckie w Płocku i Inwestycji
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rekomendowania kandydata na członka Zarządu spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wybór Prezesa Zarządu spółki Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja dotycząca organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o.o.
 1. Informacja w sprawie przedłużenia terminu zakończenia likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w likwidacji.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za pomniejszenie nieruchomości o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką w Jabłonnie w wyniku scalenia i podziału nieruchomości.
 1. Informacja w sprawie pisma Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. dotyczącego „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin”.
 1. Informacja w sprawie zabytkowych willi w Konstancinie – Jeziornie położonych na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w 2018 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 8/2019/RF-I-SE.433.4.1.2019.AD z dnia 15 kwietnia 2019 r.
 1. Informacja w sprawie stanu realizacji planu wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (stan na 31.05.2019 r.).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana przez PUP – projekty pozakonkursowe.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie łodzi ratunkowej wraz z przyczepą do jej transportu, stanowiących mienie ruchome Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
 1. Przyjęcie protokołu 48 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 28 maja 2019 r.
 1. Informacja w sprawie wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „…………………….” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie uwag członków Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego do projektu stanowiska Sejmiku w sprawie trudnej sytuacji finansowej w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie
  jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, wynikającej z ustawowego wprowadzenia wzrostu kosztów pracy obciążających bezpośrednio pracodawców.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu stanowiska Sejmiku w sprawie trudnej sytuacji finansowej w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, wynikającej z ustawowego wprowadzenia wzrostu kosztów pracy obciążających bezpośrednio pracodawców.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytucji Filmowej „Max – Film” S.A.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie opłaty za wyżywienie
  w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Nieruchomości i Infrastruktury.
 1. Informacja w sprawie petycji Iwony Jackowicz, Radnej Powiatu Piaseczyńskiego.
 1. Informacja w sprawie nabycia praw do nieruchomości położonej w Pionkach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP - 2019.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019.
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 243

powrót