Komisje

Komisje i ich kompetencje

2011.03.25 14:30 , aktualizacja: 2017.01.30 14:15

Autor: Katarzyna Mańska, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Każdego roku Komitet Regionów zbiera się na pięciu sesjach plenarnych, podczas których przyjmuje opinie oraz wyznacza ogólne wytyczne prowadzonej polityki.

Jego członkowie przydzielani są do wyspecjalizowanych komisji tematycznych, których zadaniem jest przygotowywanie sesji plenarnych. Obecnie działa ich sześć. Skład każdej komisji jest odzwierciedleniem politycznego i narodowego składu Komitetu Regionów.

Zadaniem komisji jest przygotowanie opinii opracowywanych na podstawie wniosków Komisji Europejskiej. Projekty opinii i rezolucji przedstawia się do przyjęcia Zgromadzeniu Plenarnemu. Są one następnie poddawane pod dyskusję na jednej z pięciu sesji plenarnych. W przypadku akceptacji danego projektu przez większość członków, zostaje on przyjęty jako opinia Komitetu Regionów, która zostaje przesłana do Parlamentu i Rady.

Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)

Przewodniczący: Rafaelle Cattaneo (EPL/IT)

Kompetencje:

 • Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

 • Fundusze strukturalne

 • Planowanie przestrzenne

 • Polityka miejska

 • Mieszkalnictwo

 • Transport oraz sieci TEN-T

 • Makroregiony

 • Współpraca terytorialna

 • Statystyki i wskaźniki regionalne

 • Roczny budżet UE

 • Wieloletnie ramy finansowe

 • Finanse lokalne i regionalne

Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)

Przewodniczący: Christian Buchmann (EPL/AT)

Kompetencje:

 • Polityka przemysłowa

 • Polityka wobec MŚP

 • Polityka gospodarcza i pieniężna

 • Zarządzanie gospodarcze, europejski semestr

 • Rynek wewnętrzny

 • Handel międzynarodowy i taryfy celne

 • Polityka dotycząca konkurencji i pomocy państwa

 

Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)

Przewodnicząca: Yoomi Renström (PES/SE)

Kompetencje:

 • Polityka zatrudnienia

 • Polityka społeczna i ochrona socjalna

 • Mobilność

 • Równość szans

 • Edukacja i szkolenie

 • Innowacje, badania naukowe i technologie

 • Agenda cyfrowa

 • Społeczeństwo informacyjne i transeuropejskie sieci ICT

 • Przemysł audiowizualny i technologie mediów

 • Młodzież i sport

 • Wielojęzyczność i popularyzowanie języków mniejszości

 • Kultura i różnorodność kulturowa

 

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)

Przewodniczący: Francesco Pigliaru (PES/IT)

Kompetencje:

 • Zmiana klimatu: łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej

 • Energia ze źródeł odnawialnych

 • Polityka w dziedzinie środowiska

 • Sieci transeuropejskie w sektorze energetycznym

 • Nowe strategie w zakresie polityki energetycznej

 • Polityka przestrzeni kosmicznej wspomagająca rozwój terytorialny (Galileo, GMES/Copernicus i kwestie powiązane)

 

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)

Przewodniczący: François Decoster (ALDE/PL)

Kompetencje:

 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 • Karta praw podstawowych UE

 • Aktywność obywatelska

 • Europejska polityka komunikacji

 • Decentralizacja

 • Sprawy konstytucyjne

 • Wielopoziomowe sprawowanie rządów

 • Sprawowanie rządów na poziomie lokalnym i regionalnym

 • Lepsze stanowienie prawa (w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych i sprawność regulacyjna)

 • Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności

 • Polityka imigracyjna, azylowa i wizowa

 • Polityka dotycząca stosunków zewnętrznych

 • Rozszerzenie

 • Polityka sąsiedztwa

 • Partnerstwo Wschodnie

 • Polityka śródziemnomorska UE

 • Zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju

 • Zewnętrzna współpraca administracyjna i budowanie zdolności

 • Międzynarodowe traktaty i negocjacje

 • Terroryzm międzynarodowy i kontrola granic

 

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT)

Przewodniczący: Francina Armengol I Socias (PES/ES)

Kompetencje:

 • Wspólna polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich

 • Zdrowie publiczne

 • Wspólna polityka w zakresie rybołówstwa

 • Polityka morska

 • Produkcja żywności

 • Ochrona konsumenta

 • Ochrona cywilna

 • Leśnictwo

 • Turystyka.

   

   

   

 

Liczba wyświetleń: 7730