Oferty pracy

1. Zatrudnienie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w urzędzie, że od  7 sierpnia 2005 r., w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

 

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  w Warszawie.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym i warunkuje wzięcie udziału w procesie naboru. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane przez kandydatów, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne w formie papierowej, zawierające na kopercie dane nadawcy oraz informacje, jakiej oferty dotyczą, można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w Informacji (parter) lub przy ul. S. Okrzei 35, w Kancelarii Ogólnej (IV piętro, pokój 424 A), wysyłając za pośrednictwem operatora pocztowego lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

 

2. Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w urzędzie na stanowiskach pomocniczych i obsługi lub na umowę o pracę na zastępstwo, mogą składać swoje Curriculum Vitae oraz list motywacyjny, podpisane własnoręcznie oraz opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na umowy na zastępstwo”.

 

Dokumenty aplikacyjne w formie papierowej, zawierające na kopercie dane nadawcy oraz informację „Oferta na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na zastępstwo”, można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w Informacji (parter) lub przy ul. S. Okrzei 35, w Kancelarii Ogólnej (IV piętro, pokój 424 A), wysyłając za pośrednictwem operatora pocztowego lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając jakiej oferty dotyczą w tytule wiadomości.

 

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane przez kandydatów, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,

tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .

 

Dane osobowe kandydatów:

  1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy;
  2. mogą być udostępnione:
  • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
  1. będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, a następnie będą bezpowrotnie usuwane.
  2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Przesłane aplikacji do procesu rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.


Ogłoszenie

45.2019 z dnia 2019-06-10

Stanowisko: Inspektor
Miejsce: Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wydział Autoryzacji Płatności Programów Unijnych dla Rolnictwa
więcej
Ogłoszenie

44.2019 z dnia 2019-06-10

Stanowisko: Inspektor
Miejsce: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich - Biura Programowania EFS
więcej
Ogłoszenie

05.2019 z dnia 2019-06-05

Stanowisko: Podinspektor
Miejsce: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich - Wydział Regionalnego Systemu Innowacji - na zastępstwo
więcej
Ogłoszenie

33.2019 z dnia 2019-06-05

Stanowisko: Zastępca dyrektora departamentu - Dyrektor Delegatury w Wołominie
Miejsce: Departament Organizacji
więcej
Ogłoszenie

43.2019 z dnia 2019-06-05

Stanowisko: Główny Specjalista
Miejsce: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii - Wydział ds. Cyfryzacji Danych Przestrzennych
więcej