Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nr 2111.2.2020

2020-09-22
Autor:  Wydział Kadr , Wprowadzenie:  a.stabinska

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1.

 

1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowane:
 1. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy,
 • znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

3. Wymogi formalne kandydatów:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości maksymalnej 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. zaświadczenia, świadectwa pracy, zakresy czynności, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Zadania realizowane przez dyrektora muzeum:

 • kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną muzeum,
 • podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania muzeum na najwyższym poziomie,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,
 • wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych muzeum,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 30 października 2020 r.

 

Dzień 30 października 2020 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 30 października 2020 r. do godziny 16.00.

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

 

7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

 

8. Informacje dodatkowe:

 • informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek–-piątek, w godz. 8–16),
 • informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: , ePUAP: /umwm/esp,
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
 • mogą być udostępnione:
 1. uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji,
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

 

Do departamentu / kancelarii Państwowe Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Na stanowisko Dyrektor
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Agnieszka Stabińska
Data modyfikacji: 2020.09.22 15:29
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 2(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2020.09.22 15:29 edycja 2
Agnieszka Stabińska 2020.09.22 15:22 dodanie 1