RIS Mazovia

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

2005.11.07 00:00 , aktualizacja: 2018.02.21 13:21

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

16 marca 2015 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS). Dokument jest uszczegółowieniem „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze” w zakresie zwiększania konkurencyjności i innowacyjności regionu. Określa założenia i cele regionalnego systemu wspierania innowacyjności, ukierunkowanego na tworzenie środowiska sprzyjającego aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz tworzeniu powiązań kooperacyjnych. Zakłada kontynuację działań zapoczątkowanych przez Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza 2007–2015.

 

Najważniejsze zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji RIS obejmują:

 • wdrożenie koncepcji inteligentnej specjalizacji – warunek ex ante dla RPO WM 2014‑2020,

 • uwzględnienie innowacji społecznych,

 • sformułowanie założeń polityki klastrowej w województwie mazowieckim,

 • rozszerzenie o zagadnienia społeczeństwa informacyjnego – kontynuacja Strategii e-rozwoju województwa mazowieckiego.

Ideą RIS jest „Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE”. Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez realizację pięciu celów strategicznych:

 • Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności;

 • Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa mazowieckiego;

 • Wzrost efektywnościwsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie;

 • Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych sprzyjających kreatywności i kooperacji;

 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 

Wdrożona w nowej wersji RIS koncepcja inteligentnej specjalizacji opiera się na Przewodniku Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Zakłada koncentrację zasobów wiedzy i  nakierowanie ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych, co powinno skutkować zdobyciem i utrzymaniem przez region przewagi konkurencyjnej w wymiarze globalnym.

 

Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności mającym przyczynić się do realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategia Europa 2020). Przede wszystkim odnosi się do projektu przewodniego ”Unia Innowacji” w ramach priorytetu „Inteligentny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji”, jednak strategiczne podejście do innowacyjności dotyczy także pozostałych priorytetów – rozwoju zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu.

 

Duża różnorodność gospodarcza i naukowa Mazowsza poskutkowała wyborem specjalizacji stanowiących punkty styczne kluczowych sektorów gospodarki, technologii i procesów usługowych, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców oraz wpisują się w trendy globalne. Obszary, procesy i technologie tworzą pewnego rodzaju sieć, w której koncentracja powiązań wyznacza inteligentną specjalizację regionu. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę i proces konsultacji wytypowano cztery obszary specjalizacji regionalnej Mazowsza:

 • bezpieczna żywność,

 • inteligentne systemy zarządzania,

 • nowoczesne usługi dla biznesu,

 • wysoka jakość życia.

Kontakt


Urząd Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Wydział Rozwoju i  Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa
tel. (22) 5979751

Informacje o Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS) dostępne są też na stronie internetowej innowacyjni.mazovia.pl

 

link do dokumentu

 

 

Liczba wyświetleń: 43717