Flaga Województwa Mazowieckiego

Świadomy patriotyzm lokalny

Przeszłość i teraźniejszość

Mazowsze – biały orzeł bez korony, o złotym dziobie i szponach, umieszczony z lewej strony prostokątnego płata czerwonej tkaniny (stosunek szerokości do długości wynosi 5:8). Tak prezentuje się flaga herbowa województwa mazowieckiego, ostatecznie zatwierdzona w 2006 r. przez Komisję Heraldyczną, działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Orzeł, zaprojektowany przez warszawskiego grafika Andrzeja Heidricha, wywodzi się z historycznego herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów. Jego wizerunek towarzyszył Polakom już w XIII w. Identyfikowany był z województwem mazowieckim aż do III rozbioru Polski. Dramatyczna historia kraju, lata niewoli i kolejne wojny światowe z jednej strony ograniczały użycie narodowych symboli, z drugiej natomiast zacieśniały lokalne więzi i determinowały w walce o patriotyczne wartości. Z tym większą dumą należałoby popularyzować regionalną solidarność, która przetrwała czasy nawiększej próby. Flaga Mazowsza, nawiązuje do tradycji województwa z okresu I Rzeczypospolitej. Przywołując dawne dzieje i wspólne korzenie mieszkańców, wewnętrznie integruje i świadczy o niepowtarzalnym charakterze regionu.

 

Historia mniej znana

Próby przywrócenia województwu symboli, potwierdzających jego unikalność, wiązały się z pokonaniem, dyktowanych ustawą[1], formalności. W 2005 r. ogon orła na Fladze Mazowsza spinał złoty pierścień. Komisja Heraldyczna zakwestionowała taki jego wizerunek. Eksperci stwierdzili, że jest on wzorowany na pieczęci Siemowita III i niewiele ma wspólnego z regionalną tradycją. Zastąpiony został historycznie uzasadnioną artystyczną wizją, inspirowaną dziejami książąt mazowieckich i przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego[2].

 

Flagę Województwa należy otaczać czcią i szacunkiem

Przed wprowadzeniem zmian w Uchwale w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego obowiązywała skomplikowana procedura ubiegania się o zgodę na użycie wizerunku symbolu. Osoby, zainteresowane eksponowaniem mazowieckiej flagi, zobligowane były do wystąpienia o stosowną zgodę do zarządu województwa. Wniosek następnie opiniowała Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wydłużający się proces znacznie ograniczał użycie flagi. Dziś, dzięki zniesieniu wielu formalności z zakresu posługiwania się symbolami, nie tylko osoby fizyczne ale też instytucje mogą częściej identyfikować się ze swoim regionem. Flaga podkreśla doniosły charakter uroczystości, świąt oraz rocznic państwowych i wojewódzkich. Mobilizuje do godnego reprezentowania województwa podczas regionalnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych imprez. Pozwala też wyrazić więź z miejscem pochodzenia. Prezentowana jest w siedzibach organów samorządowych oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Stoi na straży interesu Mazowszan w sali obrad sejmiku i zarządu województwa, a także w gabinecie Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Flaga łączy, integruje, wyróżnia spośród innych wspólnot, motywuje do działania, napawa dumą, ale też zobowiązuje. Bogata tradycja wytworzyła poczucie zespołowej solidarności, wiążącej nie tylko w czasach trudnych lecz także w codziennym życiu. Symbol, z którym się identyfikujemy, łączył pokolenia i stał się źródłem wielu dobrych praktyk, służących kreowaniu spójnego wizerunku regionu. Od stuleci takie działania stwarzają możliwości rozwoju i dają szansę definiowania i zaspokajania szeroko rozumianych potrzeb wojewódzkiej społeczności. Dlatego, przy wszyskich różnicach, Mazowszan łączy w jedną historyczną rodzinę fakt, że pełne wyobraźni i twórcze wysiłki na rzecz wspólnoty należą do świadomie podejmowanych obowiązków.

 

Zgodnie z uchwałą, dopuszcza się możliwość używania wizerunku Flagi Województwa dla podkreślenia doniosłego charakteru uroczystości oraz świąt lub rocznic. Należy ją wówczas otaczać czcią i szcunkiem, dbając by miała czytelne barwy. Nie może być brudna, pomieta i postrzępiona, a flaga zużyta podlega zniszczeniu przez spalenie. Osoby zainteresowane, zamawiając flagę w pracowni krawieckiej i posługując się jej wizerunkiem, zobowiązane są do przestrzegnia postanowień uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

[1] Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1978 r.)

[2] Uchwała Nr 91/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego, zmieniona uchwałą Nr 173/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 r.