Informacje ogólne

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego - informacje ogólne

2016.12.01 09:20 , aktualizacja: 2018.10.30 14:27

Autor: , Wprowadzenie: i.chmura

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

 

Kontakt:

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. 22 59 07 626, fax 22 59 07 740,
e-mail:
 

Do zadań Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego należy:

 • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa,

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji,

 • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego,

 • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych,

 • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

 

Prezydium

 1. Adam Struzik – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim     
 2. Witold Buczyński – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 3. Jacek Całus – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 4. Andrzej Kropiwnicki – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 5. Jan Przywoźny – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 6. Robert Składowski - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 7. Zdzisław Sipiera – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 8. Piotr Szumlewicz – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
 9. Jerzy Zieliński – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Strona rządowa:

 1. Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki
 2. Anna Olszewska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 3. Anna Karpińska – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Strona samorządowa:

 1. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 2. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski
 3. Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz – Wójt Gminy Repki

Strona pracowników:

 1. Piotr Szumlewicz – Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 2. Urszula Woźniak – Prezes Zarządu Oddziału Warszawa-Mokotów-Ursynów-Wilanów Związku Nauczycielstwa Polskiego
 3. Zenon Stolarski – Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Kozienice
 4. Marek Kupiec – Przewodniczący Autonomicznego Związku Zawodowego Pracowników NBP z siedzibą w Warszawie
 5. Jan Przywoźny – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 6. Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 7. Andrzej Rutkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 8. Paweł Gawluk – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 9. Andrzej Kropiwnicki – Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”
 10. Waldemar Dubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”
 11. Andrzej Burnat – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”
 12. Zdzisław Maszkiewicz – Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”

Strona pracodawców:

 1. Jerzy Zieliński – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Warszawskiej
 2. Izabela Seweryn – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Radomskiej
 3. Tomasz Duch – Business Centre Club, Honorowy Dyrektor Loży Płockiej
 4. Jacek Całus – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 5. Wojciech Jan Jabłoński – Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 6. Wiesław Kołodziejski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 7. Edyty Chrząszcz – Dyrektor Działu Funduszy Europejskich w Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o. 
 8. Tadeusz Wilk – Dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 9. Robert Składowski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług
 10. Lech Kądziela – Zastępca Prezesa Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
 11. Witold Buczyński – Zastępca Prezesa Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 12. Włodzimierz Ostrowski – Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

 

Klauzula informacyjna

 

Uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;

 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim na podstawie art. 41 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W szczególności z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim, prezydium oraz zespołów roboczych sporządzany jest zapis dźwiękowy w celu przygotowania protokołów i notatek oraz wykonywana jest dokumentacja fotograficzna, celem ewentualnego zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.mazovia.pl;

 2. mogą zostać udostępnione odbiorcom strony internetowej www.mazovia.pl w części dotyczącej prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim;

 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest związane z koniecznością zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 854 kB, Liczba pobrań: 202, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 112 kB, Liczba pobrań: 162, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 153 kB, Liczba pobrań: 575, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 912