Informacje ogólne

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego - informacje ogólne

2016.12.01 09:20 , aktualizacja: 2020.07.23 12:24

Autor: , Wprowadzenie: i.chmura

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), znowelizowanej 31 sierpnia 2018 r., zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Kancelaria Marszałka

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

 

tel. 22 59 07 739,
e-mail:
wrds@mazovia.pl
 

Do zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należy:

 • zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa,

 • opiniowanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców WRDS projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji,

 • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego,

 • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych,

 • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i osobami wykonywującymi pracę zarobkową, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

 

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 

W skład WRDS wchodzą:

 • marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy – jako przedstawiciele strony samorządowej;

 • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, wskazani przez jej organ statutowy – jako przedstawiciele strony pracowników;

 • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców, wskazani przez jej organ statutowy – jako przedstawiciele strony pracodawców;

 • wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej.

   

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim została powołana Zarządzeniem nr 132/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2015 r.

 

Przewodniczący WRDS

 

Przewodniczącym WRDS jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem WRDS, marszałek województwa oraz wojewoda. Kadencja przewodniczącego trwa rok. Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w roku 2020 jest Pan Jan Przywoźny.

 

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

 

Strona rządowa:

 1. Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki

 2. Małgorzata Łopion – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 3. Anna Karpińska – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

Strona samorządowa:

 1. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

 2. Maria Jolanta Grabowska – Sekretarz Gminy Grodzisk Mazowiecki

 3. Katarzyna Klimiuk – Starosta Łosicki

 

Strona pracowników:

 1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

  1. Marek Kupiec

  2. Urszula Woźniak

  3. Sebastian Bieniek

  4. Maria Jolanta Janiszewska

  5. Bogdan Bochulc

 2. Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

  1. Jan Przywoźny

  2. Zbigniew Sagański

  3. Marek Carli

  4. Mariusz Puchalski

 3. NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

  1. Andrzej Kropiwnicki

  2. Waldemar Dubiński

  3. Andrzej Burnat

  4. Zdzisław Maszkiewicz

  5. Maria Ochman

 

Strona pracodawców:

 1. Business Centre Club

  1. Jerzy Zieliński

  2. Izabela Seweryn 

  3. Agata Mierzwa

 2. Konfederacja Lewiatan

  1. Anna Karaszewska

  2. Jeremi Mordasewicz

  3. Wiesław Kołodziejski

 3. Pracodawcy RP

  1. Dariusz Kapusta

  2. Tadeusz Wilk

  3. Robert Składowski

 4. Związek Rzemiosła Polskiego

  1. Marek Sokołowski

  2. Witold Buczyński

  3. Włodzimierz Ostrowski

 5. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  1. Katarzyna Kaczmarska

  2. Adam Morawski

  3. Jarosław Nyk

 

Prezydium WRDS

 

Pracami WRDS kieruje prezydium WRDS, w skład którego wchodzą przewodniczący WRDS i wszyscy wiceprzewodniczący WRDS.

 

Skład osobowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim:

 1. Jan Przywoźny – Przewodniczący WRDS – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

 2. Adam Struzik – Wiceprzewodniczący WRDS – Marszałek Województwa Mazowieckiego

 3. Konstanty Radziwiłł – Wiceprzewodniczący WRDS – Wojewoda Mazowiecki

 4. Marek Kupiec - Wiceprzewodniczący WRDS – Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

 5. Andrzej Kropiwnicki – Wiceprzewodniczący WRDS – Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

 6. Jerzy Zieliński – Wiceprzewodniczący WRDS- Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Warszawskiej

 7. Anna Karaszewska – Wiceprzewodnicząca WRDS - Konfederacja Lewiatan

 8. Robert Składowski – Wiceprzewodniczący WRDS – Pracodawcy RP

 9. Witold Buczyński – Wiceprzewodniczący WRDS – Związek Rzemiosła Polskiego

 10. Jarosław Nyk – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Klauzula informacyjna 

 

Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie mazowieckim na podstawie art. 41 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego
  i innych instytucjach dialogu społecznego;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. mogą być publikowane na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Polityka prywatności”;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 6. w zakresie imienia, nazwiska, pełnionej funkcji, numeru telefonu oraz adresu e-mail mogły zostać przekazane administratorowi przez wojewodę mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające samorządy, organ statutowy reprezentatywnych organizacji związkowych oraz organ statutowy reprezentatywnych organizacji pracodawców lub prezydium WRDS w celu zgłoszenia do uczestniczenia
  w pracach WRDS.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia funkcjonowania WRDS w województwie mazowieckim.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1094 kB, Liczba pobrań: 475, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 621 kB, Liczba pobrań: 421, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 831 kB, Liczba pobrań: 803, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 2414