Informacje ogólne

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego - informacje ogólne

2016.12.01 09:20 , aktualizacja: 2019.07.08 13:13

Autor: , Wprowadzenie: i.chmura

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Kancelaria Marszałka

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. 22 59 07 739, fax 22 59 07 815,
e-mail:
 

Do zadań Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego należy:

 • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa,

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji,

 • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego,

 • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych,

 • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

 

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Strona rządowa:

 1. Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki
 2. Anna Olszewska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 3. Anna Karpińska – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Strona samorządowa:

 1. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 2. Maria Jolanta Grabowska – Sekretarz Gminy Grodzisk Mazowiecki
 3. Katarzyna Klimiuk – Starosta Łosicki

Strona pracowników:

 1. Urszula Woźniak – Prezes Zarządu Oddziału Warszawa-Mokotów-Ursynów-Wilanów Związku Nauczycielstwa Polskiego
 2. Zenon Stolarski – Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Kozienice
 3. Marek Kupiec – Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 4. Maria Jolanta Janiszewska – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia Szpitala im. Marcina Kacprzaka w Płocku
 5. Bogdan Bucholc – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie
 6. Izabella Szczepaniak-Milczarek – Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego
 7. Jan Przywoźny – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 8. Zbigniew Sagański – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 9. Marek Carli – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 10. Mariusz Puchalski – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa mazowieckiego
 11. Andrzej Kropiwnicki – Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”
 12. Waldemar Dubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”
 13. Andrzej Burnat – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”
 14. Zdzisław Maszkiewicz – Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”
 15. Maria Ochman – Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

Strona pracodawców:

 1. Jerzy Zieliński – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Warszawskiej
 2. Izabela Seweryn – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Radomskiej
 3. Tomasz Duch – Business Centre Club, Honorowy Dyrektor Loży Płockiej
 4. Anna Karaszewska – Konfederacja Lewiatan
 5. Jeremi Mordasewicz – Konfederacja Lewiatan
 6. Wiesław Kołodziejski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 7. Edyty Chrząszcz – Dyrektor Działu Funduszy Europejskich w Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o. 
 8. Tadeusz Wilk – Dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 9. Robert Składowski – Członek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług
 10. Lech Kądziela – Zastępca Prezesa Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
 11. Witold Buczyński – Zastępca Prezesa Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 12. Włodzimierz Ostrowski – Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie
 13. Katarzyna Maria Niemyjska – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 14. Adam Morawski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 15. Jarosław Nyk – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Klauzula informacyjna

 

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim na podstawie art. 41 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

 2. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1094 kB, Liczba pobrań: 271, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 621 kB, Liczba pobrań: 220, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 831 kB, Liczba pobrań: 623, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 1583