Z serca Polski nr 10/17

Na ratunek rolnikom

2017.10.10 14:55 , aktualizacja: 2017.10.11 10:50

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

  • Leszek Przybytniak, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Fot. arch. UMWM
  • Gałązka kwitnącego drzewa owocowego przykryta warstwą śniegu Fot. Fotolia

Sejmik przyjął stanowiska dotyczące afrykańskiego pomoru świń i szkód w sadownictwie wywołanych wiosennymi przymrozkami.

 

Potrzebne wsparcie

Sejmik zaapelował do Rządu RP o „podjęcie realnych działań niwelujących negatywne skutki tegorocznych wiosennych przymrozków poprzez możliwość realnego ubezpieczenia gospodarstw i wypłat odszkodowań”. Radni zwracają uwagę na dramatyczną sytuację gospodarstw. „Dla wielu producentów jest to bardzo trudny rok, gdyż uzyskane przez nich dochody nie pokrywają kosztów produkcji”.

Zwrócili się również do wojewody mazowieckiego o zintensyfikowanie działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. „Dalsze trwanie takiej sytuacji doprowadzi do katastrofy w gospodarstwach, których egzystencja oparta jest na hodowli świń. Szybkie rozprzestrzenianie się choroby doprowadzi w perspektywie kilku lat do eliminacji z rodzimego rynku polskiej wieprzowiny oraz do wypadnięcia z międzynarodowego rynku”.

„Zasłużony dla Mazowsza”

Z okazji 90-lecia urodzin, sejmik nadał malarce Magdalenie Spasowicz Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Jej najważniejszym motywem twórczym stał się cykl malarski „Pejzaże Mazowsza”, który artystka rozpoczęła w 1947 r. i kontynuuje do dzisiaj.

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” otrzymała również Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.

„OSP-2017”

W tym roku sejmik przyznał dotacje na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach zadania „OSP-
-2017” 50 jednostkom na łączną kwotę 5 mln zł. W trakcie realizacji zadania 11 gmin i miast musiało zrezygnować z przyznanej dotacji z powodu trudności w pozyskaniu pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek. Odstąpiono też od umowy z gminą Brudzeń, ponieważ
nie wywiązywała się z umowy. W związku z tym pozostało do wykorzystania 1,2 mln zł. Sejmik zgodził się więc na przyznanie dotacji w wysokości 100 tys. zł gminom Nadarzyn (OSP Młochów), Troszyn (OSP Dzbenin) i Zakroczym (OSP Trębki Nowe), znajdującym się na liście rezerwowej i posiadającym odpowiednie zabezpieczenie finansowe zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ze względu na to, że pozostało jeszcze 900 tys. zł oszczędności, radni zmniejszyli pulę środków przeznaczoną na to zadanie do 4,1 mln zł.

Sejmik zgodził się też na przyznanie pomocy finansowej w wysokości 200 tys. zł gminie Kampinos na zakup uterenowionego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA na potrzeby jednostki OSP Stare Gnatowice. Gmina zwróciła się do Samorządu Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie, ponieważ nie udało jej się uzyskać dotacji z WFOŚiGW.

PFRON

Samorząd Mazowsza dostał w tym roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12,2 mln zł na dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (m.in. robót budowlanych) oraz na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Do tej pory nie wykorzystano jeszcze przeszło 1,3 mln zł. Sejmik zgodził się na przekazanie tych środków Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim Prowincja Warszawska (357,7 tys. zł) na roboty budowlane, Zakładom Aktywności Zawodowej (blisko 588 tys. zł), w tym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ZAZ w Klwowie oraz na rehabilitację osób niepełnosprawnych (400 tys. zł).

Budżet

Radni wprowadzili zmiany do budżetu województwa na br.
Wycofali przede wszystkim 25 mln zł z planu dochodów i wydatków, które przeznaczone były na budowę obwodnicy Gąbina. Spowodowane jest to opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej. Środki te pochodzą z płatności Unii Europejskiej (20 mln zł) i dotacji celowej budżetu państwa (5 mln zł).

Inne decyzje

Sejmik przyjął ponadto zmiany w Statucie Województwa Mazowieckiego i przekazał projekt statutu do uzgodnienia Prezesowi Rady Ministrów. Wprowadził zmiany kategorii niektórych odcinków dróg wojewódzkich na terenie Płocka oraz w rozporządzeniach wojewody mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zmienił również podział środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nadał statuty pięciu jednostkom służby zdrowia. Zlikwidował ponadto aglomeracje Klembów i Raszyn oraz wyznaczył nowe.

            

 

Leszek Przybytniak

przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Mazowsze jest największym regionem produkcji rolnej w Polsce. Odgrywa ogromne znaczenie w produkcji żywności, nie tylko dla rynku rodzimego, ale również rynków zagranicznych.

Straty ekonomiczne hodowcom od kilku lat przynosi afrykański pomór świń. Na Mazowszu do dzisiaj zanotowano około 60 przypadków pomoru u dzików i 5 przypadków choroby u świń hodowlanych. Sejmik, biorąc pod uwagę rangę problemu, przyjął uchwałę, która mówi o potrzebie podjęcia wszelkich starań ze strony służb państwowych, zmierzających do likwidacji ognisk tej bardzo groźnej choroby. Mamy nadzieję, że wspólne działania przyniosą spodziewane efekty, które doprowadzą do całkowitej likwidacji zagrożeń.

Ogromny wpływ na ekonomię gospodarstw mają straty w produkcji rolnej związane ze zjawiskami atmosferycznymi. Przymrozki wiosenne, które wystąpiły na Mazowszu w bieżącym roku, dotknęły przede wszystkim sadowników i ogrodników. To bardzo poważny problem, ponieważ Polska jest największym producentem owoców w Europie, a trzecim co do wielkości na świecie. Mazowsze zajmuje tu znaczące miejsce. Straty sięgają co najmniej jednej trzeciej produkcji. Wielu problemów, przede wszystkim ekonomicznych, można byłoby uniknąć. Potrzebne są kompleksowe działania, przede wszystkim możliwość ubezpieczenia upraw, na co w podjętym projekcie uchwały sejmik zwraca uwagę.

 

 

Liczba wyświetleń: 97

powrót