Z serca Polski nr 8/17

Zarząd z absolutorium

2017.07.10 14:30 , aktualizacja: 2017.07.11 09:56

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Sejmik udzielił zarządowi absolutorium, uchwalił programy ochrony powietrza oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020, a także przekazał dodatkowe 2 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych.

Absolutorium dla zarządu

Sejmik udzielił Zarządowi Województwa Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.  Zeszłoroczne dochody województwa wyniosły 2,3 mld zł, co stanowi 97,3 proc. planu. Dochody z PIT osiągnęły wartość 284,4 mln zł i były o prawie 8 proc. wyższe niż w 2015 r. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych wyniosły 1,45 mld zł, czyli o 5,4 proc. więcej niż w roku 2015. Wydatkowano natomiast blisko 2,25 mld zł, czyli prawie 93 proc. planu. Inwestycje pochłonęły blisko 485 mln zł (wykonanie w 81,5 proc.). Jedną ze znaczących pozycji w wydatkach majątkowych były inwestycje drogowe, na które przeznaczono w zeszłym roku 143 mln zł. Dzięki temu udało się rozbudować lub przebudować 55 km dróg wojewódzkich i wyremontować – ponad 110 km. Powstały też lub zostały zmodernizowane nowe obiekty mostowe, przepusty i wiadukty. Znaczne środki finansowe mazowiecki samorząd przekazał na inwestycje realizowane w placówkach służby zdrowia i instytucjach kultury. W związku ze spłacanymi systematycznie ratami zobowiązań kredytowych zmniejszyła się kwota długu z 1,5 mld zł (stan z 31 grudnia 2015 r.) do 1,4 mld zł (stan z 31 grudnia 2016 r.). Skumulowana nadwyżka finansowa wraz z wolnymi środkami wyniosła 106,7 mln zł i może stanowić pokrycie deficytu w następnych latach.

 

To był dobry rok dla Mazowsza. Weszliśmy w nowy okres programowania, zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, a pod kolejne przygotowaliśmy fundamenty. Sukcesywnie zmniejsza się również nasze zadłużenie – podsumował marszałek Adam Struzik.

Budżet 2017

Radni wprowadzili zmiany do budżetu na br. W wyniku aktualizacji planów wydatkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przekazano 3 mln zł na przebudowę  drogi nr 626 w Sypniewie i 3 mln zł na rozbudowę drogi nr 719 Warszawa–Kamion.

Programy ochrony powietrza

Ze względu na przekroczenia w Radomiu, Płocku i strefie mazowieckiej poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu oraz dwutlenku azotu i PM2,5 w aglomeracji warszawskiej, jak również benzo(a)pirenu w strefach województwa mazowieckiego, radni przyjęli aktualizacje programów ochrony powietrza dla tych stref.

Zawierają one m.in.:

  • opis stanu jakości powietrza i jego analizę w danej strefie,
  • przewidywane poziomy substancji w powietrzu w roku prognozowanym i zakończenia realizacji programu (2024 r.),
  • harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu, w tym działań średnio- i długoterminowych,
  • zakres działań i sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i dopuszczalnego substancji w powietrzu.

Jednym z działań naprawczych, wynikających z programów, jest przygotowanie i przyjęcie przez sejmik uchwały antysmogowej. Dokument będzie wskazywał priorytety regionu w walce z groźnymi dla zdrowia zanieczyszczeniami powietrza[1].

Walka z narkomanią

Sejmik uchwalił też Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020. Chodzi o ograniczenie używania narkotyków oraz środków zastępczych (tzw. dopalaczy) i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. Zmniejszenie popytu na narkotyki i środki zastępcze realizowane będzie m.in. poprzez podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń i problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz poszerzanie umiejętności specjalistów z obszaru profilaktyki i osób zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom. Program wskazuje również na działania związane ze wspieraniem programów leczenia, rehabilitacji, redukcji szkód i reintegracji społecznej osób używających substancje szkodliwe i uzależnionych od narkotyków. Określa ponadto zadania związane z monitorowaniem zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie wojewódzkim i lokalnym.

„Najnowsze wyniki badania ESPAD1 pokazują, że gimnazjaliści z województwa mazowieckiego przodują w rozpowszechnianiu używania niemal wszystkich substancji psychoaktywnych innych niż alkohol lub tytoń, za wyjątkiem marihuany i haszyszu oraz leków uspokajających i nasennych przyjmowanych bez przepisu lekarza. Uczniowie mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych natomiast zajmują niechlubne pierwsze miejsce pod względem rozpowszechniania używania takich substancji jak metamfetamina, LSD lub inne halucynogeny oraz kokaina. (…) Ponadto używanie dopalaczy także jest na Mazowszu bardziej powszechne niż w innych województwach w Polsce” – alarmują autorzy programu.

Ochotnicze straże pożarne

Dotacja dla jednostek OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wzrosła w tym roku do 5 mln zł. Na wniosek radnych zarząd województwa zgodził się zwiększyć kwotę wsparcia o dodatkowe 2 mln zł. Dzięki temu kolejne 20 miast i gmin otrzyma po 100 tys. zł.

Dotacja dla szkół specjalnych

Radni zgodzili się na zawarcie trzyletniej umowy z Fundacją „Otwartych Serc” na rozbudowę budynku do kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w tym uczęszczających do społecznych szkół specjalnych prowadzonych przez tę fundację w Sulejówku). Dzięki temu szkoła zapewni miejsce dla ponad 50 dzieci. W tym roku fundacja otrzyma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 173,8 tys. zł.

Inne decyzje

Sejmik nadał statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyznaczył przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Mirosława Augustyniaka do rady nadzorczej funduszu. Przyjął też uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym. Radni zlikwidowali ponadto aglomerację Mława i wyznaczyli nową. Nadali też statut Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz wybrali przedstawiciela do składu Rady Społecznej SPZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce.

W komisjach

Do Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewodniczący sejmiku skierował projekt uchwały w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu zajmie się natomiast projektem stanowiska dotyczącego planowanej centralizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  Więcej na ten temat na str. 18–19.

 

  • Nowoczesny wóz strażacki Fot. arch. UMWM

Liczba wyświetleń: 101

powrót