Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Nieruchomości w Radomiu przeznaczone w użyczenie

2019.07.04 06:35

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Nadrzecznej i Szydłowieckiej.

 

  1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 77 (obręb Jeżowa Wola) o powierzchni 0,5310 ha i nr 237 (obręb Wośniki) o powierzchni 0,1070 ha, położone w Radomiu przy ul. Nadrzecznej i Szydłowieckiej, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00025948/2.
  2. Na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 237 znajduje się budynek architektury ludowej „Remiza z Antoniowa”. Działka ewidencyjna nr 77 jest niezabudowana.
  3. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu pod nr rejestru 453/A/91 z 17 stycznia 1991 r. teren Muzeum Wsi Radomskiej w skład którego wchodzi m.in. nieruchomość, o której mowa w pkt 1, wpisany został do rejestru zabytków.
  4. Dla terenu obejmującego nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, zatwierdzone uchwałą nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z 29 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami dla przedmiotowego obszaru wskazuje:
    1. dla działki ewidencyjnej nr 77 teren oznaczony symbolem TO – tereny otwarte: rolne, łąki, nieużytki, zieleń nieurządzona z możliwością dolesień oraz Ls – lasy i zadrzewienia a także obszary zalewowe, granice terenów zamkniętych, usługi o charakterze miastotwórczym (kultury, sportu i rekreacji itp.);
    2. dla działki ewidencyjnej nr 237 teren oznaczony symbolem Ls – lasy i zadrzewienia a także obszary zalewowe, granice terenów zamkniętych, usługi o charakterze miastotwórczym (kultury, sportu i rekreacji itp.).

Liczba wyświetleń: 72

powrót