Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie

2021.02.19 08:25

Autor: Marek Popis (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) informuje, że przeznaczył do oddania w użyczenie nieruchomość położoną w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 23, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 2823/2 o powierzchni 0,1440 ha, uregulowaną w księdze wieczystej numer PL1G/00018337/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Gostynińskiego jest właścicielem ww. nieruchomości gruntowej, natomiast Województwo Mazowieckie jest użytkownikiem wieczystym ww. gruntu oraz właścicielem zabudowań znajdujących się na gruncie. Zgodnie z kartoteką budynków działka nr 2823/2 zabudowana jest:

  • jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem oznaczonym według klasyfikacji KŚT jako budynki handlowo-usługowe, o powierzchni zabudowy 358 m2 (budynek jatek miejskich – Kramów). Budynek ten wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-1462 na podstawie decyzji nr 1748/2018 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 18 grudnia 2018 r. oraz postanowienia z 1 lipca 2019 r. o sprostowaniu decyzji nr 1748/18 z 18 grudnia 2018 r.
  • jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem oznaczonym według klasyfikacji KŚT jako zbiorniki i budynki magazynowe o powierzchni zabudowy 307 m2. Budynek w stanie ruiny, do likwidacji lub odtworzenia.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Zgodnie z:

  • nr 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynin , nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w studium symbolem U – obszar o funkcji zabudowy usługowej;
  • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina zatwierdzonym uchwałą nr 106/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z 28 lutego 2012 r., działka ew. nr. 2823/2 znajduje się w małej części na terenie oznaczonym w planie symbolem 8KDZ – ulicy zbiorczej o liniach rozgraniczających od 13 do 26 m (istniejąca ulica Wojska Polskiego do poszerzenia).

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Floriańskiej.

Nieruchomość zostanie oddana w użyczenie Muzeum Mazowieckiemu w Płocku.

Liczba wyświetleń: 96

powrót