Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Nieruchomość przy ul. Pułaskiego 9 w Radomiu do wynajęcia

2017.03.15 05:50 , aktualizacja: 2017.03.14 11:58

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do najmu położonej w Radomiu przy ul. Pułaskiego 9.

  1. Nieruchomość, na której znajduje się budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi do najmu, położona jest w Radomiu przy ul. Pułaskiego 9, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 16/9 z obr. 0020 – Gołębiów o powierzchni 0,0345 ha oraz działka nr 98/39 z obr. 0020 – Gołębiów o powierzchni 0,1122 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/000147949/0 w Sądzie Rejonowym w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

  2. Pomieszczenia przeznaczone do najmu usytuowane są na parterze i I piętrze budynku. Stanowią udział 5165/10000 w nieruchomości przy ul. Pułaskiego 9 w Radomiu, na który przypada 1351,58 m2 powierzchni użytkowej budynku.

  3. Nieruchomość, na której znajduje się budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi do najmu, posiada następujące, miejskie przyłącza infrastruktury technicznej: sieć cieplna, sieć wodno-kanalizacyjna, sieć energetyczna, sieć telefoniczna.

  4. Dla terenu obejmującego powyższą nieruchomość brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom, w którym określono kierunki rozwoju i polityki przestrzennej miasta, przeznaczenie przedmiotowego terenu określono jako teren zabudowy usługowej – usług o charakterze miastotwórczym (nauki, oświaty, zdrowia, itp.) oraz zespołów i centrów usługowych oznaczonych na planie symbolem U.

  5. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  6. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.

  7. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosić będzie 14,80 zł/m2 netto miesięcznie.

    Ponadto najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości.

Liczba wyświetleń: 121

powrót