Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Sprzedaż działek w Otwocku

2017.04.10 05:15 , aktualizacja: 2017.04.10 09:21

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o działkach ewidencyjnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży działki ewidencyjne stanowiące nieruchomość położoną w Otwocku przy ul. Kochanowskiego, w obrębie 68, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00068409/7, oznaczone w ewidencji gruntów pod nr:

  • 5/9 o powierzchni 0,2985 ha,

  • 5/10 o powierzchni 0,2761 ha,

  • 5/11 o powierzchni 0,2550 ha.

 2. Działki ewidencyjne przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane, w kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte drzewami. Teren działek jest płaski, z niewielkimi różnicami w poziomie. Wjazd na nieruchomość od ul. Kochanowskiego, w której umiejscowiona jest sieć kanalizacyjna.

 3. Ceny działek ewidencyjnych wynoszą odpowiednio:

  • działki nr 5/9 – 315 000 zł,

  • działki nr 5/10 – 290 000 zł,

  • działki nr 5/11 – 270 000 zł.

   Sprzedaż działek zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 4. Dla terenu obejmującego sprzedawaną nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka, zatwierdzonego uchwałą nr LII/540/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 czerwca 2014 r., działki położone w Otwocku przy ul. Kochanowskiego, oznaczone w ewidencji gruntów pod nr 5/9, 5/10, 5/11, zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem ME-12 – teren mieszkaniowy zabudowy ekstensywnej (rejon przyrodniczo-mieszkaniowy). Działki znajdują się w granicach strefy strukturalnej określonej w studium jako strefa przyrodnicza.

 5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki ewidencyjnej na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , mogą składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od 10 kwietnia 2017 r.

Liczba wyświetleń: 255

powrót