Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego

Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego

Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego powołana została 10 października 2017 r., uchwałą nr 1547/280/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego

Rada została powołana do realizacji następujących zadań:

 1. Koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych;

 2. Współdziałanie przy opracowaniu Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2021;

 3. Podejmowanie innych inicjatyw i działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego, w szczególności pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej dla samorządu województwa.

Więcej informacji na temat Rady znajdą Państwo w zakładce Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;

 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO,
  w celu powoływania i odwoływania oraz zwoływania posiedzeń Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego, na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017 r. poz. 882);

 2. mogą zostać udostępnione – odbiorcami mogą być użytkownicy strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji
  w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach
  i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania niektórych danych może uniemożliwić zgłoszenie kandydatury.

 

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.