Nadzór nad działalnością podmiotu leczniczego niebędącego przedsiebiorcą - postulaty i inicjatywy obywatelskie

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym i nadzorującym dla siedemnastu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), podmiot tworzący sprawuje nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.

Niniejsze zadanie realizowane jest przez Departamentowi Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 (wejście B), 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 900, fax: (22) 59 79 902, e-mail: zdrowie@mazovia.pl

 

Uprzejmie informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
  2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 650);
  2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania niektórych danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.