Wskazywanie do składu komisji konkursowej przedstawicieli podmiotu na stanowisko zastępcy kierownika lub ordynatora

Zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko zastępcy kierownika lub ordynatora  uregulowane został
w art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393).

W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko:

 1. kierownika;
 2. zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;
 3. ordynatora;
 4. naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;
 5. pielęgniarki oddziałowej.

W przypadku, gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska zastępcy kierownika podmiotu leczniczego lub ordynatora, a o stanowisko ubiega się kierownik podmiotu leczniczego lub jego zastępca, zgodnie z § 10 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, do składu komisji konkursowej przedstawicieli wskazuje nie kierownik podmiotu leczniczego, lecz podmiot tworzący.

Niniejsze zadanie realizowane jest przez Departamentowi Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 (wejście B), 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 900, fax: (22) 59 79 902, e-mail: zdrowie@mazovia.pl

 

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu wskazywania do składu komisji konkursowej przedstawicieli podmiotu tworzącego, w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska zastępcy kierownika podmiotu leczniczego lub ordynatora,
  a o stanowisko ubiega się kierownik podmiotu leczniczego lub jego zastępca, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 650) w zw. z § 10 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r. poz. 393);
 2. mogą zostać udostępnione – odbiorcami mogą być użytkownicy strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego mazovia.pl;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania niektórych danych może uniemożliwić zgłoszenie kandydatury.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.