PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami, związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2021.02.24 15:15 , aktualizacja: 2021.03.02 15:30

Autor: Dawid Rudolf (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, informujemy o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami, przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy DO SKŁADANIA OFERT przedsiębiorców oferujących aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 100 szt. aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Miejsca dostaw:

Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajdujący się w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Dostawa 30 szt. aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami – maksymalnie do 15 marca 2021 r.
  2. Dostawa 70 szt. aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami – maksymalnie do 29 marca 2021 r.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 95%

Spełnienie dodatkowo punktowanego parametru technicznego – 5%

 

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w ww. kryteriach.

 

  1. W kryterium „cena” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów
    w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 95 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C = (Cmin : Cx) x 95

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”,

Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

Cx = cena oferty badanej

 

  1. W kryterium „spełnienie dodatkowo punktowanego parametru technicznego” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób:
  1. Wykonawca, który zaoferuje aparaty posiadające "Wbudowany w aparat układ mieszania gazów oddechowych" otrzyma 5 punktów,
  2. Wykonawca, który zaoferuje aparaty nieposiadające "Wbudowanego w aparat układu mieszania gazów oddechowych" otrzyma 0 punktów.

 

  1. Punkty w kryterium „spełnienie dodatkowo punktowanego parametru technicznego”, przyznawane będą na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. W formularzu oferty Wykonawca zaznacza spełnienie lub niespełnienie dodatkowo punktowanych kryteriów. W przypadku braku zaznaczenia/skreślenia odpowiedniego zapisu Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje aparaty nieposiadające "Wbudowanego w aparat układu mieszania gazów oddechowych".

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności UE (WE) oferowanego produktu.

 

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2021 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl.

Prosimy o dopisanie w tytule maila „Oferta na aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami”.

 

Wybór ofert i podpisanie umowy:

Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

Z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostaną wybrane, Zamawiający podpisze umowę, której projekt określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Liczba wyświetleń: 375

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.