Regionalne programy zdrowotne dofinansowane z EFS

Fundusze Europejskie oferują wsparcie w wielu dziedzinach. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację tzw. projektów twardych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz tzw. projektów miękkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Do obszarów objętych wsparciem należy również zdrowie. Na dofinansowanie projektów dotyczących zwiększenia dostępności usług opieki zdrowotnej ze środków EFS, w ramach RPO WM 2014–2020 przeznaczone zostało ponad 53 mln euro. Znaczna część tych środków będzie wydatkowana na wykonanie poniżej przedstawionych regionalnych programów zdrowotnych (RPZ), opracowywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2. „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”.

 

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

W ramach programu dzieci klas I szkół podstawowych województwa mazowieckiego przejdą badania przesiewowe słuchu, w tym: wstępne badanie lekarskie, progowe badanie audiometryczne słuchu dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W szczególnych przypadkach badanie będzie rozszerzone o częstotliwości półoktawowe (3000 i 6000 Hz) oraz test oceniający centralne procesy słuchowe (badanie dźwiękami LINGA-dźwięki mowy) dobrany stosownie do rozwoju dziecka. Ponadto rodzice/opiekunowie badanych dzieci oraz personel medyczny zostaną objęci działaniami edukacyjnymi obejmującymi między innymi informacje o podstawowych objawach najczęściej występujących problemów ze słuchem oraz o krótko i dalekosiężnych skutkach nieleczonych schorzeń narządu słuchu.

 

Program diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci z autyzmem

Program jest skierowany do dzieci w wieku 1,5-15 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z województwa mazowieckiego. Efektem działań przewidzianych w programie będzie stworzenie programu domowego i środowiskowego dla każdego dziecka uczestniczącego w programie.

 

Ponadto rodzice/opiekunowie tych dzieci będą mogli uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym dostępnych metod terapii, ich skuteczności, dostępności oraz założeń teoretycznych. Szkolenie dotyczyć będzie udzielania praktycznych wskazówek jak wspomagać rozwój dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy

Założeniem programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Mazowsza, uzyskana poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych z diabetologii oraz badań przesiewowych w kierunku wykrywania cukrzycy. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku powyżej 60 r.ż. dotychczas niediagnozowani w kierunku cukrzycy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z: oznaczenia glikemii przygodnej, oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c (u uczestników programu z wynikiem glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l), pomiaru wskaźnika BMI – Body Mass Index oraz wskaźnika talia-biodro (WHR – Waist-Hip Ratio), pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, oceny wykrytych powikłań cukrzycy oraz konsultacji lekarskiej. Działania edukacyjne dotyczyć będą w szczególności diety i aktywności fizycznej. W programie zostały także przewidziane szkolenia prowadzone wśród personelu medycznego mające służące przekazaniu kompleksowej i aktualnej wiedzy w temacie diabetologii.

 

Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego

Program zakłada wdrożenie nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W programie przewidziano następujące interwencje: instrumentalna diagnoza funkcji chodu i rehabilitacja z zastosowaniem nowych technologii takich jak zrobotyzowane ortozy do rehabilitacji chodu, zrobotyzowane systemy rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości, egzoszkielety. Powyższe świadczenia medyczne nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z rehabilitacji będą mogły skorzystać dzieci od 5 do 18 r.ż. mieszkające na Mazowszu.

 

Regionalny program zdrowotny dotyczący chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego

Program odnosi się do dwóch problemów zdrowotnych: nadwagi i otyłości oraz wad postawy, występujących wśród dzieci i młodzieży. Program został podzielony na dwie części. W ramach działań terapeutycznych dotyczących otyłości, dla każdego uczestnika programu przewidziano następujące interwencje: ćwiczenia fizyczne, porady dietetyczne, badanie lekarskie/fizjoterapeutyczne. Natomiast w ramach działań terapeutycznych obejmujących choroby kręgosłupa uczestnicy będą mogli skorzystać z zajęć w formie: gimnastyki korekcyjnej, zabiegów fizykalnych, masaży, kinezyterapii, terapii manualnych oraz badań lekarskich lub fizjoterapeutycznych.

W programie będą mogły wziąć udział dzieci uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Podstawą zakwalifikowania się do programu jest stwierdzenie u dziecka, podczas badania lekarskiego, nadwagi/otyłości lub chorób kręgosłupa.

 

Deinstytucjonalizacja usług medycznych obejmujących zdrowie psychiczne dla osób niesamodzielnych z województwa mazowieckiego

W ramach RPO WM 2014–2020 dofinansowane będą również projekty dotyczące deinstytucjonalizacji usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób niesamodzielnych. Będą one polegać na podjęciu działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz opiekunów. Działania te powinny zapobiec w przyszłości narastaniu zaburzeń psychicznych i umieszczaniu osób chorych w zakładach stacjonarnych. Powinny przyczynić się również do wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych i zawodowych przez te osoby.

 

Nabory wniosków będą ogłaszane zgodnie z harmonogramem naborów wniosków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych .

 

Wszelkie informacje na temat naboru wniosków na dofinansowanie projektów realizujących RPO WM 2014-2020 znajdują się w serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego .