Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty

Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy, lekarzy dentystów

2016.01.20 12:45 , aktualizacja: 2018.05.17 09:49

Autor: Angelika Mosioł (ZD), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617) organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z obszaru administracji rządowej.

Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla ww. osób odbywa się poprzez ustalanie (w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską) listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.  

Staż lekarski i lekarsko-dentystyczny rozpoczyna się dwa razy w roku: 1 marca i 1 października, trwa odpowiednio: lekarzy – 13 miesięcy, dentystów – 12 miesięcy.

By zapewnić środki finansowe na realizację staży podyplomowych marszałek województwa podpisuje umowę z ministrem zdrowia dotyczącą przekazywania środków finansowych na ten cel.

Po skierowaniu stażystów do zakładów, marszałek zawiera odpowiednie umowy z placówkami, które mają zapewnić finansowanie kosztów związanych z odbywaniem stażu. Osoby odbywające staż otrzymują wynagrodzenie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474). Ponadto marszałek organizuje i finansuje obowiązkowe szkolenia dla osób rozpoczynających staż w danym roku, z obszaru: transfuzjologii klinicznej, ratownictwa medycznego, bioetyki i prawa medycznego, profilaktyki zakażeń choroba HIV i AIDS, orzecznictwa lekarskiego oraz kurs z zakresu medycyny ratunkowej.

Po zawarciu umów z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkoleń, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej po złożeniu wniosków i faktur przez zakłady, zgodnie z zawartymi umowami, przekazuje środki finansowe. Po zakończeniu stażu zakład, w którym stażyści odbywali staż, rozlicza się ze środków otrzymanych i wydatkowanych na ten cel.

Rocznie w województwie mazowieckim staż odbywa około 1400 osób.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 60 kB, Liczba pobrań: 121, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 37 kB, Liczba pobrań: 415, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 400, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 10 kB, Liczba pobrań: 448
Rozmiar: 11 kB, Liczba pobrań: 515

Liczba wyświetleń: 3769